Unjha Nagarpalika Bharti: ઊંઝા નગરપાલિકા સ્વીપર/ડ્રેનેજ સફાઈકામદાર વર્ગ-4 માટેની ભરતી 2024: કુલ જગ્યા-73

By Gujju Blogger

Updated on:

Unjha Nagarpalika Safaikamdar Bharti 2024: ઊંઝા નગરપાલિકા દ્વારા હાલમાં જ એક જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે જેમાં કુલ 73 જગ્યાઓ માટે સ્વીપર/ડ્રેનેજ સફાઈકામદાર ની ભરતી કરવાની થાય છે તેવું જણાવવામાં આવેલ છે. આ ભરતીમાં ફોર્મ ભરવા ઈચ્છતા ઉમેદવાર નીચે આપેલ તમામ માહિતી ધ્યાનથી વાંચે.

Unjha Nagarpalika Safaikamdar Bharti 2024
Unjha Nagarpalika Safaikamdar Bharti 2024

Unjha Nagarpalika Recruitment 2024: પ્રાદેશિક કમિશનરશ્રી, નગરપાલિકાઓ ગાંધીનગર ઝોનના હુકમ અને શરતોની જોગવાઈઓ અનુસાર નગર પાલિકાની પસંદગી સમિતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ ધોરણ તથા શરતો અને ઊંઝા નગર પાલિકાના મંજૂર થયેલ લઘુત્તમ મહેકમ માટે કર્મચારીઓની ભરતી-બઢતી અંગેના ગુજરાત નગરપાલિકા અધિનિયમ 1963 ની કલમ-271 હેઠળ પ્રાદેશિક કમિશનરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 02/06/2023 ના હુકમથી મંજૂર થયેલ ભરતી બઢતી નિયમો-2023 ને આધીન સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આધારે નીચે દર્શાવેલ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે ફિક્સ પગારથી સીધી ભરતીથી નિમણૂક માટે અરજીઓ મંગવવામાં આવે છે.

ઊંઝા નગરપાલિકા સફાઈકામદાર ભરતી 2024

ભરતી બોર્ડઊંઝા નગરપાલિકા
પોસ્ટનું નામસ્વીપર/ડ્રેનેજ સફાઈકામદાર
કુલ જગ્યાઓ73 જગ્યા
અરજી કરવાની અંતિમ તારીખજાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયેથી 30 દિવસ સુધીમાં
અરજીનો પ્રકારઓફલાઇન
ઓફિશિયલ વેબસાઈટunjhanagarpalika.org
ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો

ઊંઝા નગરપાલિકા ભરતી 2024: પોસ્ટનું નામ

1)સ્વીપર/ડ્રેનેજ સફાઈકામદાર

ઊંઝા નગરપાલિકા ભરતી 2024: કુલ જગ્યાઓ

સ્વીપર/ડ્રેનેજ સફાઈકામદાર73 જગ્યા

ઊંઝા નગરપાલિકા ભરતી 2024: શૈક્ષણિક લાયકાત

સ્વીપર/ડ્રેનેજ સફાઈકામદારલખી અને વાંચી શકે

ઊંઝા નગરપાલિકા ભરતી 2024: પગારધોરણ

સ્વીપર/ડ્રેનેજ સફાઈકામદાર14,800 – 47,100

ઊંઝા નગરપાલિકા સફાઈકામદાર ભરતી 2024: શરતો

1) ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટેની અરજી વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયેથી 30 દિવસ સુધીમાં ચીફ ઓફિસરશ્રી, ઊંઝા નગરપાલિકા જિ. મહેસાણા ખાતે ફક્ત રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી. થી મોકલી આપવાની રહેશે.

2) અનામત વર્ગના ઉમેદવારે જતી અંગે સક્ષમ અધિકારીશ્રીનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે. અરજી સાથે પ્રમાણપત્ર સામેલ ન હોય તેવી કોઈપણ અરજી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.

3) ઉપરોક્ત સંવર્ગ માટે અરજી સાથે બિન અનામત વર્ગના અરજદારે રૂપિયા 300 ચીફ ઓફિસર, ઊંઝા નગરપાલિકા, ઊંઝા ના નામના ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી મોકલવાની રહેશે. અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિતજનજાતિ તથા સામાજિક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગન તથા આર્થિક નબળા વર્ગના ઉમેદવારે પણ કોઈ ફી ભરવાની રહેશે નહીં.

4) અરજી કવર ઉપર અરજી કરેલ જગ્યાનું નામ સ્પષ્ટ દર્શાવવાનું રહેશે.

5) ઉપરોક્ત સંવર્ગ માટે અરજી અંગેનો નિયત નમુનો નગરપાલિકાની વેબસાઈટ unjhanagarpalika.org તથા enagar.gujarat.gov.in ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી નિયત નમૂનામાં જ મોકલવાનો રહેશે. તેમજ નિયત નમૂનાની અરજી નગરપાલિકામાંથી રૂપિયા 5 ભરેથી મળી રહેશે.

6) વય મર્યાદા સરકારશ્રીના નીતિ નિયમ મુજબની રહેશે. તેમજ અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને સરકારશ્રીના નિયમ મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. તારીખ 01/03/2024 ની સ્થિતિએ વયમર્યાદા ગણવાની રહેશે. તારીખ 01/03/2024 ની સ્થિતિએ નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે.

7) નિયામકશ્રી નગરપાલિકા ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરના તારીખ 03/08/2004 ના પરિપત્ર તેમજ અમરેલી નગરપાલિકાના સ્પે.ના હાઇકોર્ટના ચુકાદાને આધીન ઊંઝા નગરપાલિકા ખાતે ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર લાભો આપવામાં અવશે.]

8) અધૂરી કે સમય મર્યાદા બાદ મળેલ અરજીઓને ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં અને આ અંગે કોઈ પત્ર વ્યવહાર કરવામાં આવશે નહીં.

9) આ જાહેરાત તથા સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયામાં કોઈપણ કારણોસર ફેરફાર કરવાની કે રદ્દ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય તો તેમ કરવાની તથા પસંદગી કરવી કે ન કરવી તે અંગે ઊંઝા નગરપાલિકાને સંપૂર્ણ અબાધિત અધિકાર રહેશે. ઊંઝા નગરપાલિકા આ માટે કોઈ કારણો આપવા માટે બંધાયેલ રહેશે નહીં.

10) સરકારશ્રીના નગરપાલિકા નિયામકશ્રીના પત્ર નંબર નપાનિ/મહેકમ-1/વર્ગ-3,4 ભરતી રૂબરૂ મુલાકાત પરિપત્રથી સ્વીપરની જગ્યામાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સિવાય રૂબરૂ મુલાકાતથી ભરવાની રહેશે.

ઊંઝા નગરપાલિકા સફાઈકામદાર ભરતી 2024: મહત્વની લિંકસ

ઓફિશિયલ નોટિફિકેશનઅહિયાં ક્લિક કરો
અરજી ફોર્મઅહિયાં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો
સમય નિકાળીને આ પણ વાંચો!

Gujju Blogger

Hello, I am Gujju Blogger. I am a blogger since 2015 & I am a educational blogger. I am providing information related education, competitive exams & latest recruitment. This Gujju247 is created for spreading important Gujarati information to Gujarati peoples who are living Worldwide & Gujarat, India. For Any Help Or Any Questions Or Queries Please Contact Us By gujjuknowledge.in@gmail.com | Thank You!

Related Post

ગુજરાત લોકરક્ષક અને પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) પરીક્ષાનું અંદાજિત સમયપત્રક જાહેર, જાણો કઈ કઈ તારીખે લેવાશે પરીક્ષા

ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) ના ચેરમેન હસમુખ પટેલ દ્વારા હાલમાં જ જાણકારી આપવામાં આવી છે કે લોકરક્ષક અને પીએસઆઈ પરીક્ષા 2024 નું સમય પત્રક (Gujarat LRD & ...

નમો લક્ષ્મી યોજના: ગુજરાત સરકારની ધોરણ 9 થી 12 માં ભણતી વિધાર્થીનીઓ માટેની એક નવી યોજના, મળશે 50 હજાર રૂપિયા

નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2024-25 ના બજેટમાં એક નવી યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી જેનું નામ છે “નમો લક્ષ્મી યોજના” (Namo Lakshmi Yojana). આ યોજના અંતર્ગત ...

SSC CHSL 2024: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનમાં 12 પાસ માટે આવી સરકારી ભરતી, 3712 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

SSC CHSL Notification 2024 Out: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (એસએસસી) દ્વારા લેવામાં આવતી સંયુક્ત ઉચ્ચતર માધ્યમિક (10+2) સ્તર (Combined Higher Secondary (10+2) Level) પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ શરૂ કરી ...

Gujarat Police Bharti: ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ ભરતી 2024 માટે આજથી શરૂ થશે ઓનલાઈન અરજી, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

Gujarat Police Bharti 2024: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) દ્વારા ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ-3 સંવર્ગમાં પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) તથા લોકરક્ષક (LRD) કેડરની જગ્યાઓમાં સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ...

Leave a Comment

error: Content is protected !!