નિલગીરીના વાવેતર દ્વારા 16 લાખની આવક મેળવતા દાહોદના ખેડૂત

નિલગીરીના વાવેતર દ્વારા 16 લાખની આવક મેળવતા દાહોદના ખેડૂત

રાજ્યના ખેડૂતો કૃષિ અને સહકાર વિભાગની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ મેળવીને તથા રાજ્યની કૃષિ વિશ્વવિધાલયના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સંશોધિત જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને …

Read more