ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ ભરતી 2024 જાહેર, કુલ 12,472 જગ્યાઓ, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી વિગતવાર

By Gujju Blogger

Updated on:

ગુજરાત પોલીસ (Gujarat Police) દળમાં પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (PSI) કેડરની બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર તથા લોકરક્ષક (LRD) કેડરની બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (CRPF) અને જેલ સિપાઈ વર્ગ-3 (Class-III) સંવર્ગની નીચે મુજબની કુલ 12,472 ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા ફક્ત ઓનલાઈન અરજીઓ મંગવવામાં આવનાર છે.

Gujarat Police Constable & PSI Recruitment 2024
Gujarat Police Constable & PSI Recruitment 2024

Gujarat Police Constable & PSI Recruitment 2024 – ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) ભરતી

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ હસમુખ પટેલ સાહેબ દ્વારા જાણકારી આપવામાં આવેલ હતી કે લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ 2021 ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ lrdgujarat2021.in ઉપર ગુજરાત પોલીસમાં આવનાર પીએસઆઈ અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 ની જાહેરાત બહાર પાડી દેવામાં આવેલ છે અને કુલ 12,472 જગ્યાઓ ઉપર ભરતી થશે.

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ ભરતી 2024

સંવર્ગ ખાલી જગ્યાની વિગત
બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પુરુષ) 316 જગ્યા
બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (મહિલા) 156 જગ્યા
બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (પુરુષ) 4422 જગ્યા
બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (મહિલા) 2178 જગ્યા
હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (પુરુષ) 2212 જગ્યા
હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (મહિલા) 1090 જગ્યા
હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (SRPF) પુરુષ 1000 જગ્યા
જેલ સીપોઈ (પુરુષ) 1013 જગ્યા
જેલસીપોઈ (મહિલા) 85 જગ્યા
કુલ 12,472 જગ્યાઓ

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ ભરતી 2024 અંગે વધુ માહિતી

ઉપર જણાવેલ તમામ સંવર્ગની ખાલી જગ્યાઑ પૈકી અનામત વર્ગની જગ્યાઑની વિગત https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ઉપર ભરતી અંગેની મૂકવામાં આવનાર સૂચનાઓમાં દર્શાવવામાં આવશે. જે જોઈ લેવાની રહેશે.

પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા ભરતી અંગેની તમામ સૂચનાઓ અને ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાનો સમયગાળો હવે પછી https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ઉપર અપલોડ કરવામાં આવશે. આ તમામ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચી નિયમોની પ્રવર્તમાન જોગવાઈઓ મુજબ લાયકાત પરિપૂર્ણ કરતાં અને ઈચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ઉપર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતાં પહેલા જે તે સંવર્ગની જગ્યાઑ માટે ભરતીને લગત શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, તેમજ અન્ય સૂચનાઓ ઉક્ત વેબસાઈટ પરથી કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવાની રહેશે.

ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કન્ફર્મ થયાં પછી તેની પ્રિન્ટ કાઢી પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે અને જ્યારે ભરતી બોર્ડ દ્વારા માંગવામાં આવે ત્યારે રજૂ કરવાની રહેશે.

ઉમેદવારે ઉપર જણાવેલ જગ્યાઑ માટે ફક્ત એક જ અરજી કરવાની રહેશે અને કોઈપણ સંજોગોમાં ટપાલથી કે રૂબરૂમાં અરજી પત્રક મોકલવાના રહેશે નહીં. તેમજ આવા અરજીપત્રકો સ્વીકારવામાં પણ આવશે નહીં. જેની ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.

આ જાહેરાત તથા ભરતી પ્રક્રિયામાં કોઈપણ કારણોસર ફેરફાર કરવાની કે રદ્દ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય તો તેમ કરવાનો ભરતી બોર્ડને સંપૂર્ણ હક્ક/અધિકાર રહેશે અને ભરતી બોર્ડ આ માટે કારણો આપવા બંધાયેલ રહેશે નહીં.

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ ભરતી 2024 અમહત્વની લિંક

ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે દૈનિક અખબારમાં આપવામાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાંકઃ GPRB/202324/1 જોવા માટે અહીં કલીક કરો……

પો.સ.ઇ. કેડરના પરીક્ષા નિયમો (Combined Competitive Examinations Rules) જોવા માટે અહીં કલીક કરો……

બિન હથીયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર માટેના ભરતી નિયમો (Recruitment Rules) જોવા માટે અહીં કલીક કરો……

લોકરક્ષક કેડરના પરીક્ષા નિયમો (Combined Competitive Examinations Rules) જોવા માટે અહીં કલીક કરો……

બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના ભરતી નિયમો (Recruitment Rules) જોવા માટે અહીં કલીક કરો……

હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના ભરતી નિયમો (Recruitment Rules) જોવા માટે અહીં કલીક કરો……

હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (એસ.આર.પી.એફ.) ના ભરતી નિયમો (Recruitment Rules) જોવા માટે અહીં કલીક કરો……

જેલ સિપોઇ (પુરૂષ) ના ભરતી નિયમો (Recruitment Rules) જોવા માટે અહીં કલીક કરો……

જેલ સિપોઇ (મહિલા) ના ભરતી નિયમો (Recruitment Rules) જોવા માટે અહીં કલીક કરો……

નોંધઃ

(૧) OJAS વેબ સાઇટ પર ઓનલાઇન અરજીઓ તા.૦૪/૦૪/૨૦૨૪ નારોજ સ્વીકારવા અંગેની કાર્યવાહી ચાલુ થવાની સંભાવના છે.

(૨) જાહેરાત અંગેની વિગતવારની સુચનાઓ આ વેબસાઇટ પર તથા OJAS વેબ સાઇટ પર ટુંક સમયમાં મૂકવામાં આવનાર છે.

(૩) ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની નવી વેબસાઇટ કાર્યરત ન થાય ત્યાં સુધી અગત્યની માહિતી આ જ વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે.

ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024 – FAQs
ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માં કુલ કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી થશે?

લોકરક્ષક દળ ભરતી બોર્ડ દ્વારા કુલ 12,020 પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ભરતી કરવામાં આવશે.

ગુજરાત પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટરમાં કુલ કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી થશે?

પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) માં કુલ 472 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે.

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈના ફોર્મ ભરવાના ક્યારથી શરૂ થશે?

લોકરક્ષક તથા પીએસઆઈ ભરતીમાં ફોર્મ તારીખ 04/04/2024 થી 30/04/2024 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે.

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે?

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલમાં શૈક્ષણિક લાયકાત ધોરણ 12 પાસ અથવા તેને સમકક્ષ રાખવામાં આવી છે. ફોર્મ ભરતી વખતે તમારે ધોરણ 12 ની માર્કશીટ અપલોડ કરવાની રહેશે.

ગુજરાત પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) માટે શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે?

પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર માં શૈક્ષણિક લાયકાત કોઈપણ વિધાશાખાના સ્નાતક (ગ્રેજ્યુએટ) અથવા તો તેને સમકક્ષ લાયકાત રાખવામાં આવેલ છે.

ધોરણ 12 ની એક કરતાં વધારે માર્કશીટ હોય તો શું કરવું?

ધોરણ 12 માં એક કરતાં વધારે માર્કશીટ હશે તો પોલીસ કોન્સ્ટેબલમાં ફોર્મ ભરતી વખતે તમારે છેલ્લી માર્કશીટ અપલોડ કરવાની રહેશે અને છેલ્લી માર્કશીટ પ્રમાણે જ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માં ફોર્મ ભરતી વખતે શું કયા ડોક્યુમેન્ટ મુજબ ફોર્મ ભરવું?

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માં ફોર્મ ભરતી વખતે તમારે ધોરણ 12 ની માર્કશીટ પ્રમાણે જ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

સમય નિકાળીને આ પણ વાંચો!

Gujju Blogger

Hello, I am Gujju Blogger. I am a blogger since 2015 & I am a educational blogger. I am providing information related education, competitive exams & latest recruitment. This Gujju247 is created for spreading important Gujarati information to Gujarati peoples who are living Worldwide & Gujarat, India. For Any Help Or Any Questions Or Queries Please Contact Us By gujjuknowledge.in@gmail.com | Thank You!

Related Post

ગુજરાત લોકરક્ષક અને પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) પરીક્ષાનું અંદાજિત સમયપત્રક જાહેર, જાણો કઈ કઈ તારીખે લેવાશે પરીક્ષા

ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) ના ચેરમેન હસમુખ પટેલ દ્વારા હાલમાં જ જાણકારી આપવામાં આવી છે કે લોકરક્ષક અને પીએસઆઈ પરીક્ષા 2024 નું સમય પત્રક (Gujarat LRD & ...

નમો લક્ષ્મી યોજના: ગુજરાત સરકારની ધોરણ 9 થી 12 માં ભણતી વિધાર્થીનીઓ માટેની એક નવી યોજના, મળશે 50 હજાર રૂપિયા

નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2024-25 ના બજેટમાં એક નવી યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી જેનું નામ છે “નમો લક્ષ્મી યોજના” (Namo Lakshmi Yojana). આ યોજના અંતર્ગત ...

SSC CHSL 2024: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનમાં 12 પાસ માટે આવી સરકારી ભરતી, 3712 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

SSC CHSL Notification 2024 Out: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (એસએસસી) દ્વારા લેવામાં આવતી સંયુક્ત ઉચ્ચતર માધ્યમિક (10+2) સ્તર (Combined Higher Secondary (10+2) Level) પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ શરૂ કરી ...

Gujarat Police Bharti: ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ ભરતી 2024 માટે આજથી શરૂ થશે ઓનલાઈન અરજી, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

Gujarat Police Bharti 2024: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) દ્વારા ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ-3 સંવર્ગમાં પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) તથા લોકરક્ષક (LRD) કેડરની જગ્યાઓમાં સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ...

Leave a Comment

error: Content is protected !!