Commercial Pilot Yojana: પાયલોટ લાયસન્સ માટે 25 લાખની મળશે લોન

Commercial Pilot Yojana In Gujarati: મિત્રો આજે તમને અહિયાં કોમર્શીયલ પાયલોટ યોજના વિશે માહિતી આપવાના છીએ. તેમાં તમને કોમર્શીયલ પાયલોટ માટે લાઇસન્સ ટ્રેનીંગ તાલીમ મેળવવા માટે સરકાર તરફથી ૨૫ લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી અને આ યોજનામાં કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરુરુ પડશે તેની માહિતી નીચે મુકવામાં આવી છે. આ માહિતી ધ્યાનથી વાંચો અને તેનું અરજી ફોર્મ પણ નીચે આપેલ છે.

Commercial Pilot Yojana In Gujarati And Application Form

આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ – Commercial Pilot Yojna In Gujarati:

અનુસૂચિત જાતિના લોકોની નબળી આથિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિના કારણે તેજસ્વી કારકીર્દી ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ કોમર્શીયલ પાયલોટ માટે લાઇસન્સની ટ્રેનીંગન માટે તાલીમ મેળવવા ઇચ્છતા આર્થિક મદદરૂપ થવા ૨૫ લાખની લોન ૪%ના વ્યાજના દરે આપવામાં આવે છે.

આ યોજના માટેના નિયમો અને શરતો – Commercial Pilot Yojana Gujarati:

 • ➤ કોમર્શીયલ પાયલોટ લાઇસન્સ ટ્રેનીંગ તાલીમ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે મેટ્રીકયુલેશન અથવા હાયર સેકન્ડરી સ્કુલ સર્ટીફીકેટ કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ કરેલી હોવી જોઇએ ઉ૫રાંત ઉમેદવાર જે સંસ્થામાં તાલીમ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તે સંસ્થાએ કોમર્શીયલ પાયલોટ લાયસન્સ તાલીમવર્ગમાં દાખલ થવા માટે નકકી કરેલ બધી જ શૈક્ષણિક તાંત્રિક તેમજ જરૂરી લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ.
 • ➤ આવી તાલીમ આ૫નાર દેશ/વિદેશની સંસ્થાએ તાલીમાર્થીના પ્રવેશ માટે જે શરતો નકકી કરી હોય તે તથા આવી તાલીમ માટે જરૂરી તમામ પ્રમાણ૫ત્રો જેવા કે મેડીકલ સર્ટીફીકેટ ફીટનેસ સર્ટીફીકેટ વગેરે મેળવેલ હોવા જોઇએ.
 • ➤ તાલીમાર્થી વિદેશની જે સંસ્થામાં તાલીમ મેળવે તે સંસ્થા તેમના દેશની સરકાર દ્વારા આવી તાલીમ આ૫વા માટે માન્ય થયેલી હોવી જોઇએ તથા આવી તાલીમ બાદ મેળવવામાં આવતા કોમર્શીયલ પાયલટ લાયસન્સ, તે દેશમાં સ્વીકૃત થયેલા હોવા જોઇએ ત્યાર ૫છી ભારતમાં તે લાયસન્સ સ્વીકૃત કરાવવા માટે તાલીમાર્થીએ જરૂરી કાયદેશરની કાર્યવાહી એક વર્ષની અંદર પુરી કરવાની રહેશે.
 • ➤ તાલીમ આ૫નાર સંસ્થા તરફથી ઉમેદવારને પ્રવેશ આપ્યા અંગેનો સંમતી૫ત્ર મળ્યા બાદ જ સહાય મંજુર કરવામાં આવશે, તાલીમાર્થીએ તેમની તાલીમ માટે થનાર ખર્ચના અંદાજો જે તે સંસ્થા પાસેથી મેળવી રજુ કરવાના રહેશે
 • ➤ લાભાર્થીએ તાલીમ પુર્ણ કર્યા બાદ તેમની સેવાઓ ભારતમાં ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ માટે આ૫વાની રહેશે. જો તેઓ ૫રદેશમાં સ્થાયી થશે તો આવી સહાયની રકમ સંપુર્ણ૫ણે વ્યાજ સાથે ગુજરાત સરકારને ૫રત કરવાની રહેશે. આમાં કોઇ છુટછાટ મુકવામાં આવશે નહી.
 • ➤ આવી તાલીમ લેવા ઇચ્છતા ઉમેદવારના કોઇ સગા સંબંધી વિદેશમાં રહેતા હોય તો તાલીમાર્થીઓને તેઓ દ્વારા નાણાંકીય જવાબદારી માટે પૃરસ્કૃત (SPONSER) કરેલ હોવા જોઇએ નહી.
 • ➤ આ યોજના નીચે આ૫વામાં આવતી રકમ તાલીમ માટે ખરેખર જેટલી રકમની જરૂરત રહેશે તેટલી રકમ પુરતી મર્યાદીત રહેશે. ભારતમાં તાલીમ માટે રકમમાં ટયુશન ફી તથા અન્ય આનુષંગીક ખર્ચનો સમાવેશ થશે. આ બાબતમાં નિયામકશ્રી, અનુસૂચિત જાતી કલ્યાણનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
 • ➤ વિદેશમાં તાલીમ લેવા ઇચ્છતા તાલીમાર્થીઓને આ યોજના હેઠળની રકમ ચુંકવતી વખતે રીઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા દ્વારા નિયત થયેલા વિનિમય દરે સહાયની રકમ ચુંકવવામાં આવશે. અને તાલીમાર્થીઓના ભથ્થાઓમાં રીઝર્વ બેંકની મંજુરી ૫ણ મેળવવાની રહેશે. રીઝર્વ બેંક જેટલા પ્રમાણમાં તાલીમ ફી(TUITION FEE), નિર્વાહ ભથ્થા (વધુમાં વધુ છ મહીના માટે) અને શરૂઆતના સાધનો માટેના ભથ્થાઓ મંજુર કરશે તેટલા પ્રમાણમાં જ લોન મંજુર થઇ શકશે.
 • ➤ તાલીમાર્થીએ ખરેખર લોનના નાણાં ચુંકવ્યાની તારીખથી એક મહિનાની અંદર તાલીમ શરૂ કરવાની રહેશે. વળી તાલીમાર્થીએ પોતાની તાલીમની પ્રગતીનો ત્રીમાસીક અહેવાલ; તાલીમ આ૫તી સંસ્થામાંથી મેળવીને નિયામકશ્રી, અનુસૂચિત જાતી કલ્યાણ, ગુજરાત રાજય ગાંધીનગરને રજુ કરવાનો રહેશે.
 • ➤ અરજદારને મંજુર કરવામાં આવેલ લોન નિયમિત ભરપાઇ કરવામાં કસુર થશે તો ચડતર હપ્તાઓ સામે ૨.૫% લેખે દંડનીય વ્યાજ લેવામાં આવશે. દંડનીય હપ્તાઓ ભરવામાં કસુર થશે તો ચડતર તેમજ બાકીની વસુલાત કરવાની તમામ કમ અને અન્ય ખર્ચ એકી સાથે મહેસુલી રાહે વસુલ કરવામાં આવશે.
 • ➤ લેણી બાકી રકમ નિયત સમય કરતાં વહેલી ભરપાઇ કરવા માટે અરજદારને છુટ રહેશે.
 • ➤ આ લોનનો ઉ૫યોગ અરજદાર જો બીજા કોઇ હેતુ માટે કરશે તો લોનની અપાયેલ રકમ ચુકવ્યાની તારીખથી (એક સાથે) દંડનીય વ્યાજ સાથે ૫રત વસુલ લેવામાં આવશે.
 • ➤ લાભાર્થીએ બે યોગ્ય જામીન રજુ કરવાના રહેશે.
 • ➤ લાભાર્થીને લોનની ચુંકવણી થયાની તારીખથી એક વર્ષ ૫છી લોનની વસુલાત શરૂ કરવામાં આવશે. લાભાર્થીએ લોનની ૫રત ચુંકવણી ૧૦ વર્ષમાં મુદલ અને વ્યાજ ૨ વર્ષ એમ મળી કુલ ૧૨ વર્ષમાં સંપુર્ણ રકમ વ્યાજ સહીત ભરપાઇ કરવાની રહેશે. તે અનુસાર માસીક હપ્તાની રકમની ગણતરી કરી વસુલાત કરવામાં આવશે.

રજુ કરવાના ડોક્યુમેન્‍ટ – Commercial Pilot Yojana Gujarati:

 1. અરજદારનું આધાર કાર્ડ
 2. અરજદાર ની જાતિ/પેટા જાતિ નો દાખલો
 3. શાળા છોડયાનો દાખલો
 4. કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 5. રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)
 6. બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (અરજદારના નામનું)
 7. જામીનદાર-૧ ના મિલ્કતના આધાર ( ૭/૧૨ ના ઉતારા – ઇન્‍ડેક્ષ)
 8. જામીનદાર-૧ ના મિલ્કતના વેલ્યુએશન સર્ટીફીકેટ
 9. જામીનદાર-૨ ના મિલ્કતના આધાર ( ૭/૧૨ ના ઉતારા – ઇન્‍ડેક્ષ)
 10. જામીનદાર-૨ ના મિલ્કતના વેલ્યુએશન સર્ટીફીકેટ
 11. સ્વીકૃતિ પત્ર( નિયત રૂ ૫૦ ના સ્ટેમ પર)
 12. એસ.એસ.સી. અથવા એથી આગળ કરેલ અભ્યાસની માર્કશીટ/પ્રમાણપત્રો
 13. પરિશિષ્ટ -ખ વિદ્યાર્થીનુ જાત -જામીનખત
 14. પરિશિષ્ટ-ડ વિદ્યાર્થીનું સોગંદનામુ
 15. પરિશિષ્ટ – ઘ લોન ભરપાઇ કરવા માટે પાત્રતાનો દાખલો
 16. પાસપોર્ટ ( જો જિદેશમાં તાલીમ લેવાની હોય તો)
 17. વિઝા (જો વિદેશમાં તાલીમ લેવાની હોય તો)
 18. વિદેશમાં તાલીમ પૂર્ણ કર્યા બાદ ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ ભારતમાં સેવા આપશે. તે અંગેની લેખિત બાંહેધરી રજૂ કરવી.(₹. ૧૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર)
 19. પરિશિષ્ટ – ગ જામીનદારના જામીનખતનો નમુનો

અરજીપત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહિયાં ક્લિક કરો.

સ્વીકૃતિ પત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહિયાં ક્લિક કરો.

નીચેની લિંક ઉપર ક્લિક કરી વધુ યોજનાઓ વિશે જાણો

Source:https://esamajkalyan.gujarat.gov.in

Gujju 24/7 એ ગુજરાતી ભાષામાં દરેક ગુજરાતીને જ્ઞાન મળી રહે તે માટે પ્રયત્ન કરે છે. Gujju 24/7 માં તમને ગુજરાતી જનરલ નોલેજ, ગુજરાતી જાણવા જેવુ, દિન-વિશેષ, સરકારી ભરતીની માહિતી અને અન્ય શૈક્ષણિક માહિતી જે ઉપયોગી હશે તે બધું જ ગુજરાતી ભાષામાં તમને અહીથી મળી રહેશે અને તમને સારું સારું વાંચવાનું મળી રહે તે માટે Gujju 24/7 હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહેશે.

Leave a Comment