બીઆરએસ કોલેજ બિલપુડી સિનિયર ક્લાર્ક, ગુહપતિ, અધ્યાપક અને અન્ય જગ્યાઓ માટે ભરતી 2024

By Gujju Blogger

Published on:

વિર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી, સુરત સંલગ્ન ગ્રામ સેવા સભા ધરમપુર સંચાલિત વન સેવા મહાવિધાલય બીઆરએસ કોલેજ, બિલપુડી, તા. ધરમપુરની ગ્રામ વિધાપીઠમાં સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂર કરેલ શૈક્ષણિક તેમજ બિનશૈક્ષણિક જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત બહાર પાડેલ છે. જે અંતર્ગત અધ્યાપક, શ્રમ સંયોજક, સિનિયર ક્લાર્ક અને ગૃહપતિ ની ભરતી 2024 કરવાની થાય છે.

BRS College Bilpudi Recruitment 2024 for Senior Clerk, Gruhpati, Professor and Other Posts
BRS College Bilpudi Recruitment 2024 for Senior Clerk, Gruhpati, Professor and Other Posts

બીઆરએસ કોલેજ બિલપુડી, તા. ધરમપુર ભરતી 2024

ભરતી બોર્ડબીઆરએસ કોલેજ બિલપુડી
પોસ્ટનું નામસિનિયર ક્લાર્ક, અધ્યાપક, ગૃહપતિ, શ્રમ સંયોજક
કુલ જગ્યાઓ06 જગ્યા
અરજી કરવાની અંતિમ તારીખજાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયેથી દિન 15 સુધીમાં
અરજીનો પ્રકારઓનલાઈન
ઓફિશિયલ વેબસાઈટbrscollege.in
ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો

બીઆરએસ કોલેજ બિલપુડી ભરતી 2024 પોસ્ટનું નામ

પોસ્ટનું નામજગ્યા
માનવવિધા અધ્યાપક01 જગ્યા
પશુપાલન અધ્યાપક01 જગ્યા
સિનિયર ક્લાર્ક01 જગ્યા
શ્રમ સંયોજક 01 જગ્યા
ગૃહપતિ 02 જગ્યા

બીઆરએસ કોલેજ બિલપુડી ભરતી 2024 શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટનું નામશૈક્ષણિક લાયકાત
માનવવિધા અધ્યાપકએમ.એ. 55 ટકા ગુણ/એમ.એસ.સી. 55 ટકા ગુણ (અર્થશાસ્ત્ર/ઈતિહાસ/સમાજશાસ્ત્ર/રાજનીતિ/ગાંધીવિચાર/હોમ સાયન્સ/પર્યાવરણ શાસ્ત્ર)
પશુપાલન અધ્યાપકએમ.વિ.એસ.સી. એન્ડ એ.એચ 55 ટકા ગુણ/ એમ.આર.એસ. 55 ટકા ગુણ
સિનિયર ક્લાર્કમાન્ય યુનિવર્સિટીના સ્નાતક તેમજ સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, ગાંધીનગરના ઠરાવ મુજબ કોમ્પ્યુટર બેઝિક નોલેજનું કોઈપણ તાલીમી સંસ્થાનું પ્રમાણપત્ર/માર્કશીટ ધરાવતા હોવા જોઈએ. કોમ્પ્યુટર એક વિષય માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી મેળવેલ હોવાના પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઈએ. ધોરણ-10 અથવા ધોરણ-12 ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર વિષય સાથે પાસ કરેલ હોવાના પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઈએ. ટેલી એકાઉન્ટિંગના જાણકારને પસંદગીમાં અગ્રતા રહેશે.
શ્રમ સંયોજકબી.આર.એસ. પ્રથમ વર્ગ અથવા બી.એસ.સી. (એગ્રી.) પ્રથમ વર્ગ
ગૃહપતિ સ્નાતક – બી.આર.એસ. ને પ્રથમ પસંદગી
બીઆરએસ કોલેજ બિલપુડી ભરતી 2024 વયમર્યાદા
પોસ્ટનું નામવયમર્યાદા
માનવવિધા અધ્યાપકસરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન ધારાધોરણ મુજબ
પશુપાલન અધ્યાપકસરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન ધારાધોરણ મુજબ
સિનિયર ક્લાર્ક18 થી 35 વર્ષ
શ્રમ સંયોજક18 થી 35 વર્ષ
ગૃહપતિ18 થી 35 વર્ષ
બીઆરએસ કોલેજ બિલપુડી ભરતી 2024 પગારધોરણ
પોસ્ટનું નામવયમર્યાદા
માનવવિધા અધ્યાપકપ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ 38,090
પશુપાલન અધ્યાપકપ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ 38,090
સિનિયર ક્લાર્કપ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ 19,950
શ્રમ સંયોજકપ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ 31,340
ગૃહપતિપ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ 31,340
બીઆરએસ કોલેજ બિલપુડી ભરતી 2024 કેટેગરી
પોસ્ટનું નામકેટેગરી
માનવવિધા અધ્યાપકEWS
પશુપાલન અધ્યાપકબિન અનામત
સિનિયર ક્લાર્કબિન અનામત
શ્રમ સંયોજકબિન અનામત
ગૃહપતિબિન અનામત
બીઆરએસ કોલેજ બિલપુડી ભરતી 2024 અગત્યની માહિતી
  • નિયમાનુસાર બિન શૈક્ષણિક જગ્યાઓ માટે મહિલાઓને વધારાના પાંચ વર્ષની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.
  • સંબંધિત જગ્યાને અનુરૂપ જાહેરાત મુજબની લાયકાત અને વયમર્યાદા ધરાવતા ઉમેદવારોએ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયેથી દિન-15 સુધીમાં પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર અને અનુભવના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલો સાથે ફક્ત રજી.એ.ડી. થી જ નીચેના સરનામે અરજી કરવાની રહેશે.
  • ઉમેદવારે અરજી સાથે 100 રૂપિયા પ્રોસેસ ફીના ડીડી આચાર્યશ્રી વન સેવા મહાવિદ્યાલય બીલપુડીના નામનો જોડાવાનો રહેશે.
  • વધુ વિગત તેમજ લેખિત પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ અને ગ્રામવિદ્યાપીઠના કર્મચારીઓ માટેની આચાર સંહિતા તેમજ અન્ય નિયમો સંસ્થાની વેબસાઈટ brscollege.in પરથી સંપૂર્ણ વિગતો ધ્યાને લઈ અરજી કરવાની રહેશે.
અરજી મોકલવાનું સરનામું:

ઈ. આચાર્યશ્રી વન સેવા મહાવિદ્યાલય, બીલપુડી તા. ધરમપુર જિ. વલસાડ પિન નં. 396050

બીઆરએસ કોલેજ બિલપુડી ભરતી 2024 મહત્વની લિંકસ
જાહેરાત અંગેના નિયમો અહિયાં ક્લિક કરો
આચારસંહિતાઅહિયાં ક્લિક કરો
એન.ઓ.સી.અહિયાં ક્લિક કરો
અભ્યાસક્રમઅહિયાં ક્લિક કરો
જાહેરાતઅહિયાં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો
સમય નિકાળીને આ પણ વાંચો!

Gujju Blogger

Hello, I am Gujju Blogger. I am a blogger since 2015 & I am a educational blogger. I am providing information related education, competitive exams & latest recruitment. This Gujju247 is created for spreading important Gujarati information to Gujarati peoples who are living Worldwide & Gujarat, India. For Any Help Or Any Questions Or Queries Please Contact Us By gujjuknowledge.in@gmail.com | Thank You!

Related Post

ગુજરાત લોકરક્ષક અને પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) પરીક્ષાનું અંદાજિત સમયપત્રક જાહેર, જાણો કઈ કઈ તારીખે લેવાશે પરીક્ષા

ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) ના ચેરમેન હસમુખ પટેલ દ્વારા હાલમાં જ જાણકારી આપવામાં આવી છે કે લોકરક્ષક અને પીએસઆઈ પરીક્ષા 2024 નું સમય પત્રક (Gujarat LRD & ...

નમો લક્ષ્મી યોજના: ગુજરાત સરકારની ધોરણ 9 થી 12 માં ભણતી વિધાર્થીનીઓ માટેની એક નવી યોજના, મળશે 50 હજાર રૂપિયા

નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2024-25 ના બજેટમાં એક નવી યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી જેનું નામ છે “નમો લક્ષ્મી યોજના” (Namo Lakshmi Yojana). આ યોજના અંતર્ગત ...

SSC CHSL 2024: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનમાં 12 પાસ માટે આવી સરકારી ભરતી, 3712 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

SSC CHSL Notification 2024 Out: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (એસએસસી) દ્વારા લેવામાં આવતી સંયુક્ત ઉચ્ચતર માધ્યમિક (10+2) સ્તર (Combined Higher Secondary (10+2) Level) પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ શરૂ કરી ...

Gujarat Police Bharti: ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ ભરતી 2024 માટે આજથી શરૂ થશે ઓનલાઈન અરજી, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

Gujarat Police Bharti 2024: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) દ્વારા ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ-3 સંવર્ગમાં પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) તથા લોકરક્ષક (LRD) કેડરની જગ્યાઓમાં સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ...

Leave a Comment

error: Content is protected !!